Blogg

Vad var syftet med att utreda kollektivtrafiken i Borås?

Jag undrar – Vad var syftet med att alls utreda kollektivtrafiken i Borås? Om syftet var att gå moderaterna till mötes hade de rödgröna kunnat tala med oss direkt. Då hade utredningen presenterat slutsatser som det går att ta ställning till.

Jag hade tänkt skriva ett sakligt blogginlägg om vad vi moderater anser om utredningen ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser”,  men efter att ha läst ett blogginlägg, från ansvarigt kommunalråd för kollektivtrafikfrågor, får det bli ett mer argumenterande inlägg.

För fyra år sedan presenterade en arbetsgrupp inom moderaterna ett förslag på hur Södra Torget skulle kunna omvandlas till något annat än ett busstorg. Men de styrande rödgröna partierna talade om för oss att det där med kollektivtrafik det var komplicerat det. Det går inte att endast presentera en lösning för Södra Torget. Det skulle krävas en utredning av hela kollektivtrafiken och därför gavs uppdraget om att utreda kollektivtrafiken i Allianspartiernas budget 2015. Dessutom gavs ett ytterligare uppdrag om att presentera hur Södra Torget kunde frigöras från busstrafik.

När utredningen nu presenteras finns det endast ett förslag att ta ställning till, fortsatt busstrafik på Södra Torget. Det innebär att alternativet om ett torg fritt från bussar inte finns med. Var är den utredningen? I redovisad utredning har ett antal lösningar valts bort utan att kostnaderna är redovisade, alla förslag som innebär att infrastruktur förändras har valts bort, alla förslag som innebär förändring i stadsmiljön har valts bort. Varför?

Vi moderater har i vårt handlingsprogram, som vi gick till val på, skrivit följande:

”Under flera år har det förts diskussioner om Södra Torget som uppställningsplats för kollektivtrafiken. Moderaterna anser att det nu är hög tid att istället planera för hur Södra Torget på ett bättre sätt ska komma boråsarna till del. I planeringen av staden ska kommunen skapa förutsättningar för att olika trafikslag – gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik – kan länkas samman samt planera för hur framkomligheten för kollektivtrafiken kan bli än bättre. Vi föreslår att framkomligheten ökas genom att fler hållplatslägen anläggs i centrum. Då blir det inte endast en bytespunkt för resenärerna.”

Jag konstaterar att alternativet med flera hållplatslägen i staden inte har utretts.

Nej, vi moderater är inte nöjda med den utredning som nu varit på remiss. Vi är inte nöjda i fråga om vad som har utretts. Vi är inte heller nöjda med att det endast finns ett förslag att ta ställning till. Vi vill gärna värdera alternativ själva innan vi väljer bort dem. Vi har inte fått en objektiv utredning som visar jämförbara alternativ med kostnader redovisade. I vårt yttrande skriver vi därför att utifrån vad som framkommer i utredningen om bakgrund till utredning, uppdrag samt styrning och arbetsform kan Moderaterna inte ta ställning till om utredningens slutsatser är korrekta eller inte.

Vi föreslår därför att en ny utredning med ett tydligt uppdrag där det framgår vad som ska utredas och där det presenteras olika alternativ som kan jämföras med varandra. En sådan utredning föregås av dialog med boråsarna om vilka behov de anser att kollektivtrafiken behöver uppfylla.

Det är inte för mycket begärt att vi politiker ska kunna värdera och ta ställning till de slutsatser som presenteras i en utredning. Nu vill de rödgröna erbjuda oss samma valmöjligheter som Henry Ford erbjöd sina bilintresserade kunder – ni kan välja vilken färg ni vill, så länge ni väljer svart. De rödgröna i Borås låter dock oss välja mellan Södra Torget med bussparkering eller Södra Torget med bussparkering.