Blogg

Översiktsplan

Idag är det sista dagen för att lämna synpunkter på samrådshandlingen till ny Översiktsplan för Borås. Moderaterna har lämnat ett yttrande, men redan i mars förra året vi tog vara på möjligheten att ge inspel till arbetet med ÖP. Det gjorde vi då tjänstemän från kommunledningen höll workshop i Orangeriet.

 

workshop öp Bild2

De synpunkter som vi lämnade var angående:

Kommunkarta

 • Sjönära lägen är attraktiva. Lagstiftning hindrar. Hur kan vi påverka? LIS?
 • Nordskogen – ska det vara verksamhet eller bostäder?
 • Viared fortfarande viktigt för Borås utveckling.

Stadskarta

 • Nya utvecklingsområden vid Regementet, Pickesjön och Gässlösa. Diskussion om hur dessa områden kan byggas ut på ett bra sätt och vikten av att knyta an till Borås centrum på ett bra sätt.
 • Vad händer med Knalleland. Vad händer med externhandeln när bostäder byggs?
 • Ska Borås ha ett externhandelsområde – i så fall, var?

Byggnation

 • Kommersiella fastigheter värderas lågt i centrala Borås – både utmaning och potential.
 • Hur kan omvandling ske av kontorslokaler till bostäder?
 • Hur möjliggör vi överlevnad och utveckling av orter som inte är serviceorter? Det finns orter med kommunalservice, ex Äspered, Rångedala, Dannike, Kinnarumma. Hur skapas befolkningsunderlag för att kunna dra nytta av gjorda investeringar?
 • Kan inte Aplared vara en tillväxtort som ligger vid väg 27 med god kollektivtrafik?
 • Det saknas utbyggnadsstrategier i stråket mot Alingsås. Orter som Ekås, Sandhult och Hedared har 15 min-trafik i ”rusningstid”.
 • Dagens planering har en urban fokusering där staden blir allt viktigare. Förtätning enligt ”Floridas principer”, är det framtid eller dåtid? Pågår det en värderingsförskjutning mot urbanisering eller kommer det bli mer sannolikt att man väljer boende utanför staden om det finns bra uppkopplingsmöjligheter? Sker det en värderingsförskjutning att prioritera en latte på rasten framför att sitta i skogen med sin mobil, eller vill människor ha både och?

Trafik

 • Viskadalsstråket/väg 27 bör bli en viktig infrastrukturnod
 • Har vi inte behov av en cityring för att undvika att all trafik ska in i centrum? Hur kan trafiken ledas om?
 • Vi ska ha en förbifart som knyter ihop östra och norra Borås (Fristad – Rångedala). Ger bättre förutsättningar att nå E20 via Fristad.
 • Knyt ihop väg 40 med väg 27 genom en sydlig förbifart.
 • Hela 180:an behöver rustas upp samt få en ny sträckning Viared – Sandhult.
 • Vi måste bygga fler vägar och därför utöva ett påverkansarbete gentemot Regionen och Trafikverket.

En del synpunkter har vi fått gehör för och annat lyfter vi återigen när vi yttrat oss om förslaget till ny ÖP för Borås.

Är du intresserad av att ta del av våra synpunkter på samrådshandlingen, kan du läsa dem här: Svar på samrådshandling för ny ÖP för Borås Stad