Blogg

Om religiösa friskolor

Sverige ska vara ett land som byggs med, och konkurrerar med kunskap. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Detta gäller såklart även i Borås.

Vi moderater är generellt positiva till etableringen av fristående aktörer i Borås. Valfriheten ökar för våra barn och ungdomar som får fler skolor och fler pedagogiska inriktningar att välja mellan. Generellt innebär fler konkurrenter till de kommunala skolorna att de kommunala skolornas kvalitet kommer att höjas, då dessa måste göra det för att kunna hävda sig i konkurrensen med andra. En etablering gynnar alltså även de som väljer att gå i kommunala skolor.

Vår uppfattning är att varje skola ska granskas lika kritiskt och uppfylla samma höga kvalitetskrav oavsett huvudman. Moderaterna på nationell nivå föreslår därför skärpta sanktionsmöjligheter mot skolor som inte följer regelverket eller som brister kvalitetsmässigt.

Ämnesundervisningen i alla skolor ska vara saklig och allsidig. Det innebär att den ska vara opartisk och icke-konfessionell och att målen fullt ut ska motsvara Skolverkets kursplaner. Vid sidan av ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen kan (enligt tvingande lagstiftning) en fristående skola ha en konfessionell inriktning.

Moderaterna i Borås har inte motsatt sig etablering av skolor med en konfessionell inriktning. Dock har vi under de senaste åren diskuterat vårt ställningstagande på basis av nya erfarenheter och intryck. Vi har diskuterat den oro som finns för att en konfessionell inriktning kan bidra till en ökad segregation.

Konfessionella skolor kan motverka att elever med olika bakgrund får möjlighet att mötas. Det finns en uppenbar risk att den konfessionella inriktningen (oavsett vilken) motverkar delar av läroplanen, exempelvis inom jämställdhet, HBTQ-frågor, biologi, sexualundervisning, idrott osv. Vi vill understryka att alla skolor i Borås ska värna jämställdhet och det är viktigt att skolledningen vågar stå upp för de grundläggande värderingarna som ska gälla i samhället.

Moderaterna vill tydliggöra skollagen om att undervisning som huvudregel ska ske gemensamt för flickor och pojkar. Elever ska inte permanent få delas upp inom exempelvis idrottsundervisningen.

Vi anser att Skolinspektionen, vid sina bedömningar ifall friskolor med konfessionell inriktning ska få tillstånd och vid tillsynsbesök, ska säkerställa att skolans elever även erbjuds annan undervisning/rastaktivitet då konfessionella inslag erbjuds.

Alla skolor ska följa skollagen och bestämmelserna kring att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet. Brister kring detta är helt oacceptabla och måste därför leda till konsekvenser.

Utifrån ovanstående resonemang har vi därför kommit fram till att beslutet om att en islamsk skola fått tillstånd att starta ska överklagas.

Vi vill få prövat om texten ” …Skolan har som syfte att bedriva grundläggande och fortbildande undervisning samt att främja uppfostran av muslimska barn, …” är förenlig med annan lagstiftning kring skolan.

Vi ifrågasätter om det är skolans roll att uppfostra. Är det inte fostran som ska ske i skolan, så som det uttrycks i läroplanen, och uppfostran i hemmet? Vi ifrågasätter om verkligen alla barn välkomnas till skolan då det så tydligt uttrycks att skolan endast vänder sig till muslimska barn.