Blogg

Om religiösa friskolor - igen

Tråkigt nog ger Högsta förvaltningsdomstolen inget prövningstillstånd för Borås Stads överklagan av Skolinspektionens beslut om att godkänna Islamiska skolan i Borås.

Det fanns en förhoppning om att Högsta förvaltningsdomstolen skulle se stadens överklagan som en möjlighet att få ett prejudikat. Den förhoppningen väcktes genom att kammarrättsrådet Lena Axelsson i Stockholm uttalade sig till SVT om att det inte finns någon praxis och därför vore intressant att få frågan prövad i högre instans.

Vi moderater är generellt positiva till etableringen av fristående skolor då valfriheten ökar för våra barn och ungdomar som får fler skolor och fler pedagogiska inriktningar att välja mellan. Med anledning av Islamska skolans ansökan har vi diskuterat den oro som finns för att en konfessionell inriktad skola kan bidra till en ökad segregation.

Moderaterna i Borås hade gärna sett att Högsta förvaltningsrätten prövat om det är förenligt med gällande lagar och regler att en skola har som syfte att samtidigt som undervisning bedrivs också främja uppfostran av muslimska barn. Vi invänder mot att det är skolans roll att uppfostra. Vi anser att det är fostran som ska ges i skolan, så som det uttrycks i läroplanen, och uppfostran i hemmet. Vi ifrågasätter starkt ifall alla barn välkomnas till en skola som så tydligt uttrycker att skolan vänder sig till muslimska barn.

Nu har Islamska skolan fått tillstånd att starta och vår uppfattning är klar. Varje skola ska granskas lika kritiskt och ska uppfylla samma höga kvalitetskrav, oavsett om huvudmannen är en kommun eller en friskola. Moderaterna på nationell nivå föreslår därför skärpta sanktionsmöjligheter mot skolor som inte följer regelverket eller som brister kvalitetsmässigt. Det som ska granskas är att ämnesundervisningen i alla skolor ska vara saklig och allsidig. Det innebär att den ska vara opartisk och icke-konfessionell och att målen fullt ut ska motsvara Skolverkets kursplaner.

Vi kan inte blunda för att konfessionella skolor kan motverka att elever med olika bakgrund får möjlighet att mötas. Det finns en uppenbar risk att den konfessionella inriktningen (oavsett vilken) motverkar delar av läroplanen, exempelvis inom jämställdhet, HBTQ-frågor, biologi, sexualundervisning och idrott.

Vi  vill understryka att alla skolor i Borås ska värna jämställdhet och det är viktigt att skolledningen vågar stå upp för de grundläggande värderingarna som ska gälla i samhället. Undervisning, som huvudregel, ska ske gemensamt för flickor och pojkar. Elever ska inte permanent få delas upp inom exempelvis idrottsundervisningen.

Vi anser att Skolinspektionen, vid sina bedömningar, ifall friskolor med konfessionell inriktning ska få tillstånd och vid tillsynsbesök, ska säkerställa att skolans elever även erbjuds annan undervisning/rastaktivitet då religiösa inslag erbjuds.

För mig som moderat är det självklart att alla skolor ska följa skollagen och bestämmelserna kring att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet. Något annat kan vi aldrig acceptera.