Blogg

Borås behöver ett nytt ledarskap

Idag har kommunfullmäktige ett av de viktigaste mötena under året. Idag diskuterar vi hur året 2016 gick? Som Kommunstyrelsens förste vice ordförande har jag förmånen att få hålla ett inledningstal.  Jag återger det nedan och observera att det talade ordet gäller.

En av kommunfullmäktiges viktigaste uppgifter är att kontrollera den kommunala verksamheten genom att ta ställning till årsredovisningen och revisorernas berättelse samt att tillstyrka/avstyrka ansvarsfrihet och idag ska vi kontrollera verksamheten för år 2016 och följa upp den budget som inleddes med rubriken ”Öppenhet och mångfald ger framgång.”

Kommunens årsredovisning tar upp det mesta angående den samhällsservice som erbjuds boråsarna. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av oss politiker till exempel öppen förskola, fritidsverksamhet, byggande av bostäder, sysselsättning, näringslivsutveckling och kultur.

I den politiska inledningen i Budget 2016 kunde vi bl a läsa: ”Kärnan i Borås Stads verksamhet är att boråsarna tillsammans, via kommunalskatten, ser till att de medborgare som behöver det, erbjuds en god omsorg och att barn och ungdomar får bästa möjliga start i livet genom förskolor och skolor.”

Idag ska vi i debatten belysa om det har blivit gjort.Vad är det som ska utvärderas? Är det om våra medarbetare gjort ett bra jobb eller inte?Nej! Vi ska utvärdera om de styrande politikerna har skapat förutsättningarna för att medarbetarna ska kunna ge en god omsorg och goda möjligheter till en bästa start i livet.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som går till arbetet och ger service till boråsarna. Ni gör ert bästa utifrån de förutsättningar som ges till er i förskolan, på skolan, på äldreboendet i hemtjänsten, i daglig verksamhet och skulle få stå länge hör om jag skulle räkna upp alla verksamheter vi har. Därför, tack till er allihop, ingen nämnd och därför ingen glömd. Vad vore en kommun utan sina medarbetare?

Tyvärr kan vi i årsredovisningen och senare i det personalekonomiska bokslutet läsa oss till att Borås Stad måste arbeta hårdare för att upplevas som en god arbetsgivare. Något som också revisionen påpekat.

Sjukfrånvaron ökar. Personalomsättningen ökar.Lön och lönesättning ifrågasätts. Här måste Borås Stad bara bli bättre och det görs endast om den styrande minoriteten – de rödgröna partierna tar frågan på allvar.

En kommun skulle inte kunna erbjuda några anställningar om vi inte hade pengar till lön. Därför gläds vi åt att invånarantalet ökar och att fler är i arbete. För det är ju näringslivet i Borås som skapar förutsättningarna för den välfärd vi kan erbjuda till boråsarna.

Jag vill också säga tack till alla er egenföretagare, företagsledare, innovatörer som sliter hårt för att skapa arbetstillfällen åt boråsarna.

Hur upplever företagen samarbetet med kommunen? Inte tillräckligt bra. Det syns i indikatorn om gott företagsklimat, där vi inte når målen. I veckan kom resultatet från SKL:s mätning av företagsklimatet och låt oss nöja oss med att säga, Borås ligger inte i topp….

Det tar allt för lång tid att få beslut tagna. Även här har den styrande minoriteten en bakläxa att göra, att genom beslut ge förvaltningarna förutsättningar att ge företagen förutsättningar att blomstra. För vad vore en kommun utan företag?

Ekonomin då, hur är den. Den får beskrivas som tillräckligt god för att leva upp till ställda målsättningar, men djupdyker vi i redovisningarna ser vi att det i detaljerna inte alltid ser så bra ut som den sammanvägda bilden visar.

Skolan har inte fått ta del av alla de medel som kommunfullmäktige anslog – hela 20 miljoner kronor har fördelats till äldreomsorgen och andra verksamheter i stadsdelarna. Äldreomsorgen går med stora underskott – hela 40 miljoner kronor saknas när nu år 2017 har inletts.

De rödgröna politikerna som styr i Borås har inte analyserat resultaten och inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med detta. I budgetuppföljningarna har förvaltningen beskrivit att elever blivit utan stöd och att resultaten sjunkit. Det har också beskrivit att kostnaderna i hemtjänsten varit höga och att allt för många tomma platser funnits på äldreboenden.

Vad vore en kommun utan politiker? Det finns nog olika svar på den frågan så som den är formulerad så jag formulerar den istället så här: Vad vore en kommun utan ett politiskt ledarskap? Jag vågar påstå – som Borås!

Vi moderater skrev i vårt budgetförslag till budget 2016 att Borås behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som står för kontinuitet, tydlighet, närvaro och hållbarhet. Ett ledarskap som garanterar boråsarna att de medel de bidrar med används på ett ändamålsenligt sätt. Ett starkt lokalt ledarskap skapar förutsättningar för utveckling, god kvalitet och god arbetsmiljö.

Revisionen konstaterar att det föreligger brister i måluppfyllelse när det gäller indikatorer och genomförande av uppdrag. Revisionen bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorer och uppdrag är otillräcklig. För detta ansvarar den styrande minoriteten – de rödgröna partierna.

Jag konstaterar att allt för många av ordförande i nämnderna har tolkat ett av orden som inleder budget 2016, mångfald, som att få lov att göra som man vill. Vi Allianspartier förväntar oss nu att det blir slut på arbetssättet ”fritt valt arbete”.

När vi står här om ett år igen förväntar vi oss att flertalet uppdrag kommer att vara genomförda och flertalet av indikatorernas mål kommer att vara uppfyllda.

Men för att det ska ske krävs ett nytt politiskt ledarskap!

Bifall till Allianspartiernas alternativa förslag till beslut om årsredovisningen.